نشست روشنگری
سازمان بسیج مداحان،هیئات مذهبی وشعرای آئینی

نشست بصیرتی وروشنگری

بسیج مداحان: استان قزوین با توجه اهمیت موضوع انتخابات 96برنامه نشست روشنگری و بصیرت افزایی ویژه اعضاء سازمان بسیج مداحان برگزار نمود.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،در این نشست تعداد 50 نفرازاعضاءخواهروبرادرحضورداشتند که استادکوچک خانی (مسئول سیاسی سپاه استان)سخنران جلسه بودندودررابطه با مسائل روزواهمیت حضورهمگانی در انتخابات و نگاه مقام معظم رهبری به انتخابات صحبت هایی راایراد نمودند.