نظارت و بازرسی از سازمان

بسیج مداحان: در روز شنبه جناب آقای مجتبی روشن روان مسئول بسیج مداحان کشور از سازمان بسیج مداحان استان بازدید کردند

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،در روز شنبه جناب آقای مجتبی روشن روان مسئول بسیج مداحان کشور از سازمان بسیج مداحان استان بازدید کردند و در جریان برنامه ها و چگونگی عملکرد سازمان در حوزه های مختف قرار گرفتند.