جلسه شورای قشر بسیج مداحان حضور جناب آقای روشن روان

بسیج مداحان: جلسه شورای قشر بسیج مداحان با حضور جناب آقای روشن روان و اعضای شورای قشر بسیج مداحان استان قزوین تشکیل گردید.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، توضیحات: در روز شنبه 12 اسفند جلسه شورای قشر بسیج مداحان با حضور جناب آقای روشن روان و اعضای شورای قشر بسیج مداحان استان قزوین تشکیل گردید. در این جلسه پس از شعرخوانی چند نفر از شعرای استان قزوین آقای روشن روان به بیان اهمیت مداحی و جایگاه مداح و همچنین نقد و آسیب شناسی مجالس مداحی پرداختند و با اعضای شورا در این رابطه تبادل نظر کردند.