برگزاری سابقات تیراندازی ویژه ی ذاکرین اهل بیت (ع)

برگزاری سابقات تیراندازی ویژه ی ذاکرین اهل بیت (ع)